Hallitus kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseen 18.1 2016 klo 18.00.

Kokouksessa käsiteltiin 

Puheenjohtajan valinta vuodelle 2016 johon valittiin Esa Reunamo 

Käsiteltiin lukuisia häiriötilanteita ja puututtiin niihin eri toimenpitein

Todettiin taloudellisen tilanteen olleen hyvän

Hyväksyttiin toimenpiteet asbestikartoituksen suorittamiseksi

Todettiin kylmiöiden vajaakäyttö ja isännöitsijän tehtäväksi jäi suorittaa asiassa tarvittavat toimenpiteet

Autokatosten kondenssiveden tippumiseen haetaan ratkaisuja

Käytiin keskustelua tupakoinnista yhtiön eri alueilla

Valmisteltiin sähkömittarien asentamista yhtiön kaikkiin asuntoihin

Kokous 2 pidettiin 29.3.2016

Kokouksessa käsiteltiin seuraavia asioita:

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

Asbestikartoitustilanne todettiin tulleen suoritetuksi, mutta tuloksia joudutaan odottelemaan vielä jonkin aikaa

Päätettiin että yhtiöjärjestys tulee muuttaa nykymallin mukaiseksi jossa otetaan huomioon mm eri mittareiden asennus mahdollisuus kulutusten mittaamiseksi kunkin asunnon osalta

Merkattiin muuttuneet osakkeet

Käytiin läpi yhtiön tilinpäätösehdotus, joka hyväksyttiin esitettäväksi tilintarkatajalle ja yhtiökokoukselle.

Päätettiin ryhtyä valmistelemaan yhtiön rakennusten ilmastoinnin poistoilman lämmön talteenottoa

Keskusteltiin häiriötilanteista yhtiössä

Käsiteltiin isännöitsijän ilmoitus tulevan linjasaneerauksen ottamisesta huomioon osakkaiden tekemissä kylpyhuoneiden peruskorjauksissa

Päätettiin yhtiökokoukselle esitettävän kunnossapitotapeen sisällöstä

 

Kevätyhtiökokous 28.4.2016

Kokouksessa oli edustettuna 24956 osaketta 83160. osakkeesta

Valittiin puh.johtajaksi kokoukselle Esa Reunamo, joka totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Sihteeriksi valittiin Kari Levasma ja pöytäkirjan tarkastajiksi tuli Jaakko Lammela ja Torsti Pilvinen jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina

Hyväksyttiin edellisen vuoden tilinpäätös

Hyväksyttiin seuraavalle viisivuotiskaudelle esitetty kunnossapitotarve esitys

Päätettiin sähkömittrien asennuksesta jokaiseen asuntoon

Päätettiin hyväksyä ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

3.hallituksen kokous pidettiin 7.4.2016

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja

Käsiteltiin rästitilanne

Esitetään säkömittarien asennuksen suorittamista asuntoihin yhtiökokoukselle sekä kylmiöiden vähentämistä kahdella

Todettiin taloudellisen tilanteen olevan hyvän yhtiössä tällä hetkellä

 Kokous 4 pidettiin 2.11.2016

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjörjestykseksi

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja

Käytiin läpi tilanne maksamattomien yhtiövastikkeiden osalta.

Käytiin läpi häiriötilanteet yhtiössä

Rekisteröitiin osakkeiden omistusmuutokset

Merkittiin pöytäkirjaan että kaupparekisteriin oli muutoksitta merkitty yhtiöjärjestyksen muutos

Päätettii, että sähkömittarit otetaan käyttöön 1.1.2017. Sitä ennen isännöitsijä käy lekemassa mittarit. Seuraava luenta suoritetaan 31.8,2016 ja sen luennan suorittaa myös isännöitsijä. Ellei asuntoon päästä suorittamaan luentaa seuraa siitä 20€:n maksu. Päätettiin että otetaan käyttöön 0,30 € ennakkomaksu kuukaudessa neliötä kohden ja että tasauslasku lähetetään kun luennoista on tehty yhteenveto.

Päätettiin että I ja III talojen kylmäkellarit poistetaan käytöstä ja että asukkaille järjestetää kylmätilat yhtiön kahteen muuhuun kylmiöön.

Päätettiin esittää yhtiökokoukselle yhtiön siirtymiseksi maalämmön käyttäjäksi. Samalla otetaan käyttöön poistoilmassa olevan lämmön talteenotto.

Keskusteltiin tupakoinnista yhtiön alueella ja päätettiin jäädä odottamaan maan lainsäätäjien toimenpiteitä joita pitäisi olla saatavissa tulevan vuodenvaihteen jälkeen.

Päätettiin esittää yhtiökokoukselle ensivuoden talousarvio isännöitsijän esittämässä muodossa.

Syysyhtiökokous pidetään Runosmäen Lämmön tiloissa 30.11.2016 klo 18.00

 

 

Syysyhtiökokous 30.11.2016

Kokouksessa oli runsas osanotto. Paikalle oli saapunut 19514 osaketta, joita edusti 38 osakasta. Paikalla oli lisäksi isnnöitsijä  ja hallituksen sihteeri.

1. Hallituksen pj. Esa Reunamo avasi kokouksen

2. Valittiin kokouksen pj:ksi Esa Reunamo

3. Pöytäkirjan pitäjäksi valittiin Kari Levasma

4. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin osakkaat Petri Airinen ja Lauri Hento

5. Edellä mainitut valittiin ääntenlaskijoiksi

6. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi

7. Hyväksyttiin kokoukselle esityslista

8. Käsiteltiin hallituksen hanke esitys, jossa esitettiin yhtiön siirtymistä maanlämmön käyttäjäksi jota täydennetään lämmön talteenotto järjestelmällä. Vilkkaan keskustelun päätteeksi hallituksen esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Asiaan palataan kun on käyty neuvotteluja laitteen sunnittelijoiden ja myyjien kanssa seuraavassa yhtiökokouksessa. Tässävaiheessa yhtiölle ei tule asiasta kustannuksia. Arvioitu kustannus koko hankkeelle on n. 550000 € joka otettaisiin lainana pankista ja takaisinmaksu tapahtuisi ns.hoitolainana, jossa lyhennykset suoritettaisiin hankkeesta saatavilla taloudellisella hyödyllä. Vastikkeen ei siis tulisi nousta hankkeen vuoksi.

9. Käsiteltiin sähkömittareiden käyttöönottoa. Mittarit otetaan käyttöön suunnitelman mukaisesti vuoden vaihteessa ja ne tullaan lukemaan ennen käyttöönottoa isännöitsijän toimesta. Seuraava luku tapahtuu ennen ensi elokuun loppua, jolloin saadan pitkänajan kulutustieto ja voidaan näin muodostaa tarkka tieto kunkin asunnon kulutuksesta. Tiedon perusteella asukkaille lähetetään tasauslasku. Ennakkomaksuksi esityksessä oli 0,30€ neliömetri, joka hyväksyttiin.

10. Määrättiin hallituksen jäsenten kokospalkkioksi 75.00€ kokoukselta ja puheenjohtajalle 150.00€ niinikään kokoukselta. Sihteerin palkkio on 112.50€/kokous.

 

 11. Hyväksyttiin ensi vuodelle talosarvio, jossa vastike pysyy saman kuin tänäkin vuonna. Samoin pysyy muutkin vastikemaksut lukuunottamatta vesirahaa johon tuli 1€:n korotus/asukas/kk. 

12. Valittiin ensi vuodelle hallitus. Valituksi tuli samat henkilöt kuin tänäkin vuonna on ollut. Valinta oli siltäkin osin yksimielinen. Varajäsenien kohdalla sama. Jäsenet ovat Esa Rauramo, Maija Jokinen, Kim Oksanen, Ville-Santeri Salminen ja Jill Söderdahl. Varalle Anneli Hedman ja Oili Pilvinen.

13. Tilintarkastajaksi valittiin Tilitoimisto Toni Koivu. Koska tilintarkastaja on yhteisö, niin silloin ei tarvinnut valita varamiehiä lainkaan. 

VUOSI 2017

Hallituksen kokous 20.4 2017 klo 18.00

Vuodelle 2017 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Esa Reunamo

Todettiin läsnäolijat

Todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hyväksyttiin esityslista

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja

Käsiteltiin erääntyneen saatavat

Annettiin valtuudet sihteerille hoitaa eräs velkasaatava

Rekisteröitiin 7. osakesiirtoa

Hyväksyttiin ed.tilikauden tilinpäätös vahvistettavaksi yht.kokoukselle

Käytiin keskustelua maalämpöön siirtymiseksi

Valittiin saaduista tarjouksista nuohoojaksi PieniNokipoika niminen yritys

Päätettiin kilpailuttaa väestönsuojan huolto sekä pelastussuunnitelma

Päätettiin esitittää yhtiökokoukselle tupakoinnin kieltoa yhtiön pihamaalla

Kutsutaan yhtiökokous koolle 20.6 klo 18

 

5.10 2017

6 ensimmäistä kohtaa samat kuin ed.kokouksessa.

Tarkasteltiin maalämpö asiaa ja käytiin läpi saadut tarjoukset

Hyväksyttiin uusi pelastussuunnitelma ja väestösuojien hoito

Päätettiin eri toimenpitein helpottaa yhtiön ja vakuutusyhtiön välistä toimintaa

Hyväksyttiin väestösuojien tarvittavat toimenpiteet

Käytiin läpi kaksi vesivahinko asiaa

Päätettiin eri toimenpitein helpottaa yhtiön ja hissihuollon välistä toimintaa

22.11 2017

kokouksen alkuasiat taas samat kuin edellisissäkin kokouksissa

Käsiteltiin sihteerin ja isännöitsijän saamista korvauksista

Päätettiin esittää yhtiökokoukselle hyväksyttäväksi siirtymistä maalämpöön ja urakoitsijan valintaa

Hyväksyttiin esitettäväksi yhtiökokoukselle v.2018 talousarvio

Hyväksyttiin tarjoskilpailun mukaan vartiointia hoitamaan sama vartiointiile kuin nykyisin on.

Käytiin läpi järjestyshäiriö tilanne

Syysyhtikokous 20.12 2017 klo 18.00